عالم کيست؟

ابراهیم خلیل الله، د درېیو ادیانو پیغمبر