د کافر کلمه، په رښتيا قرآن چاته کافر وايي؟

د حاشية الطحطاوي علی الدر المختار تعارف

اجـــــــــرونه (څلورمه برخه)

اجـــــــــرونه(دويمه برخه)

اجـــــــــرونه(دريمه برخه)

اجـــــــــرونه(ديارلسمه برخه) 

شل ستر دينونه؛ تاريخ او اصول يې؛ هندويزم