جنرال دوستم: شمال کې به طالبان نسکور کړم 

دوستم، د مارشالی رتبې شرایط لري؟!

 خليلزاد له رشيد دوستم سره په ترکيه کې کتلي