پرښتې او شیطانان

درنې خوږې څپیړې        

نا څرګند پور

د یوازې یوې کیسې یا نیمګړو معلوماتو خطر