پرښتې او شیطانان

درنې خوږې څپیړې        

نا څرګند پور