د هرات له زندان ۱۵۰ بنديان خوشي وشول

هرات کې ښځينه بنديانو زندان ته اور اچولی 

د بلخ له زندان ۷۵ بنديان خوشي شول

ولسمشر غني د اساسي قانون د تعديل فرمان ورکړی 

ولسي جرګې د ولسمشر غني دوه فرمانونه ور رد کړل