عبدالله د مديريت وړتيا نه لري او که بوخت دی؟ 

ایا عبدالله د سولې مشرۍ ته وړ کس دی؟

عبدالله عبدالله پاکستان ته ځي

د ملي روغې - جوړې شورا مشر نن ايران ته ځي