مايک پمپيو: پر طالبانو باور نه لرو 

سهيل شاهين د مايک پمپيو خبرې رد کړې 

د تړون منل یې مجبوریت، ماتېدل یې زړه غواړي