ولې حکومت د طالبانو پاتې بندیان نۀ خوشې کوي!؟

سوله جوړونه څه شی ده؟ What is peace-building?