د دوحې د سولې هوکړه، او څو عملي وضاحتونه!   

د افغانستان په اړه د امریکا سیاست او مداخلې

د افغان سولې پروسې راتلونکی برخلیک    

افغان سوله د کړنګ پر غاړه!

خليلزاد د کومو موخو لپاره کابل ته راغلی؟