د پاڼې محتوا

ټګونه


تاریخ سر در گم

پیچده گی درک تاریخ در افغانستان، به ویژه آن چه عقب تر از دوران معاصر می رود، در کمبود یا نبود چندین مشخصه و مولف ...