د افغانستان د سیاسي بېثباتي قضیه - لمړۍ برخه

د پنجاب ځیره خواره ملاه ته! 

افغانستان د سړې جګړې قرباني

د ۲۰۲۱ م کال د چیلینچونو ډک که د ستونزو حل؟

تنظیمي پاټکسالاران بلي جګړې ته کرایه کیږی

له تېرو تجربه؛ راتلونکي ته پام!

له کړکېچه د افغانستان د وتو حل ‎

د ګوډاجان واده به تېر شي خو سپۍ تا ښه ونه کړل