زرګونه کاله پخوا پخلی څنګه کېده؟

غټه خېټه مو وژني 

نیمـــه میــــاشت ژونــــد وکــــــــړه 

هغه میوې چې د شکر یا هم دیابت لپاره ګټورې دي 

د پيغمبري خواړو (خرما) ګټې

ولې نجونې له ترشۍ سره مینه لري؟

۷ د امینداورۍ د خوړو جادویي قوانین

تاسو دا خواص لری؟ نو تاسو نابغه یی

په سهار کې د سرکې د کارولو ګټې