کرزي او خليلزاد پر افغان سولې سره خبرې وکړې

خليلزاد کابل ته راغی

د خلیلزاد نوې معما

د موقت حکومت باز به د چا پر اوږه کښېني!؟

له روهي نيوز د نن ماښام خبري ټولګه

خليلزاد د کومو موخو لپاره کابل ته راغلی؟ 

له روهي نيوز د نن ورځې خبري ټولګه

له روهي نيوز د نن ورځې خبري ټولګه

 خليلزاد له رشيد دوستم سره په ترکيه کې کتلي 

د ترکيې ناستې د اجنډا درې مهم مسايل 

خليلزاد او ولسمشر غني تېره ورځ دوه لېدنې کړې