د نړۍ ستر شل دينونه؛ ولسي يا عاميانه دين

خدای څنګه موندلی شو؟