پۀ راډیو کې د ثبتي خپرونو لارښوونې!

له مینې پرته رسنیز ډګر ته مه دانګئ

ټلویزیوني مرکه داسې وکړئ!

ښه ویاند او پريزېنټر څوک دی؟