ژورنالېستان که خبریالان؟!

له مینې پرته رسنیز ډګر ته مه دانګئ