د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه ( نۍ/ شنبه)

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (يوه نۍ)

روهي وېب پاڼه

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (جمعه) 

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (جمعه)

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (نۍ/شنبه) 

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (جمعه)....

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (نۍ/شنبه) 

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (څلورنۍ)

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (پنځه نۍ) 

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (جمعه)

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (نۍ/شنبه) 

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (نۍ/شنبه) 

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (نۍ/شنبه)

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (جمعه)

ورک کېم جونګ اون را پيدا شو 

دریافت خبر های غیر عادی

له روهي نيوز د افغانستان، سيمې او نړۍ خبرونه

له روهي نيوز د نن ورځې خبري ټولګه