نوې مقررۍ او پخوانۍ څېرې!

چارواکو ته ځای ما بدلوئ کارونه  وارزوئ

زړې څهرې لوړ حکومتي پوسټونه