ولسمشر غني د وزيرانو ټاکل تر پنځو ورځو وځنډول 

پټه لوبه  او د غني دريځ