منطقوي جنګونه؛ پيېلی که نا پيېلی افغانستان؟

منطقوي جنګونه؛ پيېلی که نا پيېلی افغانستان؟

د ژوند چاپیریال او جنګونه

موږ ټول د سولې تږي يو