منطقوي جنګونه؛ پيېلی که نا پيېلی افغانستان؟

منطقوي جنګونه؛ پيېلی که نا پيېلی افغانستان؟

د ژوند چاپیریال او جنګونه

موږ ټول د سولې تږي يو

هلمند کې د جګړو له کبله ډېری کورنۍ کډه شوې

سیاسي موخې او که د جګړې امتیاز؟! 

هلمند کې جګړو یو ځل بیا زور اخستی