جنرال دوستم د مارشالۍ رتبه غواړي 

پر ایشچي تېری کاوونکی مارشال شو

 ولسمشر غني (نالوستی) جنرال مرشال کړ 

دغني په واکمنۍ کي د دوستم مارشالي!