جنرال دوستم د مارشالۍ رتبه غواړي 

پر ایشچي تېری کاوونکی مارشال شو