خوست کې يو ماشوم د انسان تښتونکو وژغورل شو 

مال مې واخله، خو ژوند مې مه اخله! 

صالح: د پوليسو ځيني دندې ملي پوځ ته سپارل کيږي 

صالح او د کابل امنيت؛ شپږمه ورځ پنځمه پرېکړه 

کابل، د جنایتکارو بانډونو ځاله

صالح: کابل تېره ورځ د شپږو پېښو شاهد وو