د بزکشۍ په میدان کې پروت بې ساہ افغانستان

په جمهوریت او امارت کې ګیر ولس!