بې بيې جنتونه؛ د عرفې ورځې روژه او ثوابونه يې 

محرم په مياشت کې د رژو نيولو فضيلت

اجـــــــــرونه (څلورمه برخه)

اجـــــــــرونه(دويمه برخه)

اجـــــــــرونه (اوومه برخه) |

اجـــــــــرونه (نهمه برخه)

د سعادت او نېکمرغۍ اسباب - دويمه برخه

اجـــــــــرونه (دولسمه برخه)

اجـــــــــرونه(ديارلسمه برخه) 

اجـــــــــرونه ( څوارلسمه برخه)