پاکستان د تورخم دروازه وتړله 

تور خم دروازه بېرته خلاصه شوه

پاکستان له افغانستان سره ټولې خپلې لارې تړلي 

پاکستان  تورخم دروازه وتړله