تېر کال د افغانستان لپاره خونړی کال وو 

کابل کې نن او بيګاه څلور چاودنې شوې 

نن سهار وختي کابل کې دوه چاودنې شوې