بدخشان: ورور له خپلې خور سر غوڅ کړ 

په خپله هم معيوب وو، خو ميرمنې يې په ډزو ووژله 

موږ ټول د سولې تږي يو