سوداگریزه کرنه (Agribusiness)

ځوانان او د بې کارۍ اوج