د چا چې لاس نشته لۀ هغوی وپوښتئ

بې وزلو سره د دولت د مرستو دوام