امريکا له افغانستانه ۴۱۰۰ خپل باسي

افغان سوله د کړنګ پر غاړه!