طالبانو پکتيا کې ۱۴ پوله ساتي ځواکونه وژلي 

ولسي جرګه: د سهار شپږ نيمو بجو ناستې ناکامه دي