لس کتابه لس رازونه

هېڅکله مه تسلیمېږه- دويمه برخه

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - لومړۍ برخه 

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - دویمه برخه 

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - لومړۍ برخه 

د بریا غښتلې څانګې

څه ډول د ورځنيو کارونو په کولو کې پرمختګ وکړو؟

موخه ټاکل مو بریا ته رسوي

د ځاني پرمختګ پلان څه ته ویل کیږي!؟