لس کتابه لس رازونه

هېڅکله مه تسلیمېږه- دويمه برخه

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - لومړۍ برخه 

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - دویمه برخه 

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - لومړۍ برخه 

د بریا غښتلې څانګې

څه ډول د ورځنيو کارونو په کولو کې پرمختګ وکړو؟

موخه ټاکل مو بریا ته رسوي

د ځاني پرمختګ پلان څه ته ویل کیږي!؟

د بریالیتوب رازونه

له رواني پلوه د پیاوړو خلکو ۱۵ نښې 

د بریالي ښځو پېنځه ځانګړتیاوې

‎هر څه کولی شو، خو لږ همت په کار دی

د نیکمرغه، او خوشحاله ژوند لارې چارې

د بریالیتوب رازونه!

ما زده  کړل