د نن - سبا مینه (هندي فلم) 

ټوېټر او سلمان خان 

آيا کاټرينا کېف مسلمانه ده؟ 

سنجي دت د سږو په سرطان اخته شو