سرچينې: د تاوتريخوالي کموال د اوربند مانا لري 

طالبانو د ولسمشر غني د اوربند وړانديز رد کړ 

فاتح عیب نه لري

طالبانو پکتيا کې ۱۴ پوله ساتي ځواکونه وژلي