ولې موږ اکثرا سړه هوا کې ساه ګورو؟

د افغانستان د اوبو مدیریت 

غوړې اوبه (لنډه کیسه)

دا لس څښاک وڅښئ لس کاله نور هم ځوان پاتې شی