پر کلمو فشار - درېيمه برخه Word Stress- Part Third

انګلېسي کې د دغه پنځو کلمو سمه کارونه زده کړئ