انګليسي له روهي سره زده کړئ - لومړۍ برخه

انګليسي له روهي سره زده کړئ -دويمه برخه

لس ورځنۍ لنډې يا مخففې  انګلېسي کلمې (abbreviations)

څنګه کولی شو انګلېسي ژبه زده کړو؟  

هممانیز او څومانیز وییونه( کلمې) ‎

ژبزده کړه: د see, look او watch ترمنځ توپير   

ژبزده کړه: د photo، image او picture کلمو ترمنځ توپير 

ټافل ازموينه کې د لېکنې (writing) دندې