که دا ناروغۍ مو لرلې انار مه خورئ!

د انارو خوړل مو حافظه پیاوړې کوي!

د انارو خوړل مو حافظه پیاوړې کوي!

کندهار کې د انارو دوه ورځنی نندارتون جوړ شوی