د افغانستان اساسي قانون که د عيسويانو انجيل!؟

نن سهار کابل کې درې پر له پسې چاودنې وشوې 

کابل کې د نن سهار د دوه وروستيو چاودنو جزئيات