افغان سوله د کړنګ پر غاړه!

امريکا افغانستان ته نور پوځيان رالېږي 

د بګرام تشېدل؛ له ویرې ډک زیری!