د تړون منل یې مجبوریت، ماتېدل یې زړه غواړي

د بندیانو د تبادلې او خلاصون پېچلې قضیه

آیا سوله راتلونکې ده..!؟

ولې افغان ملت د سولې له پلوه محکوم پاتې؟