امريکا: اوکراینۍ الوتکه د ايران پوځ وېشتلې 

مېړه خپلې ښځې ته د الوتکې کور ډالۍ کړ

د نړۍ تر ټولو ستره مسافري الوتکه 

الـــوتکه او سلـګۍ