سیوکوریډور د سیمه يیز تعادل مثبت فارمول

د کاروبار پېژندنې په نوم نوی کتاب چاپ شو

کرونا ویروس که دچین او امریکې اقتصادي سیالۍ !

کورونا تر ټولو بد مالي کړکېچ رامنځته کړی

د چین اقتصادي تاوان

اوسني وضعیت ته لنډ کتنه

نیمـــه میــــاشت ژونــــد وکــــــــړه 

سوداگریزه کرنه (Agribusiness)

د افغانستان په اقتصاد د کرونا ویروس اغېزې