افغاني ټولنه کې ښځې ته د مال په سترګه کتل کیږي

ولنتاین و بحران اجتماعی در جامعه

ښځه او سیاسي واکمني

افغاني ټولنه کې ځيني دودونه د کرونا ملګري دي 

د افغانانو د ژوند بېلا بېلو اړخونو ته کتنه