ګاونډیانو ته هم ارزښت نۀ لرو

ګاونډیان که دښمانان!؟

د افغانستان چوپتیا او د پاکستان جرائت!

ازادۍ د پاره د پښتنو ستر مارش

لومړی وزیر عمران خان کابل ته راځي