ایران کې د افغانانو ژوند او وضعیت

د سريلنکا هير شوي افغانان

ولی افغانونو سره بد رفتاری؟

  ګاونډیانو ته هم ارزښت نۀ لرو

د مسافرو لويه خدايه

ځوانان او د بې کارۍ اوج

ايران کې څلور افغان کډوال په سيند کې ډوب شوي 

له مجبوره افغانانو د ایران تعریف

د یو افغان مهاجر د زړه فرياد