ولسمشر غني کاپيسا ته لاړ 

غني، صالح او محب په غزني کې

د غني او صالح ملګرتيا: دوی څنګه سره روان دي؟