د  سولې په ټينګښت کې د پوهانو رول

ولسمشر غني ډاکتر زلمي خلیلزاد سره وکتل

سوله که د اور لمبه؟

د سولې په ټينګښت کې د ځوانانو رول

زمونږ په سوله به اخر څه کيږي؟

د جګړې د دوام زيان چا ته رسيږي ؟

سل په لالي پورې دا لس يې د بنګړو!