سهيل شاهين د مايک پمپيو خبرې رد کړې 

افغان ملت نور جګړه نه غواړي

سوله جنګي خدعه نه، بلکې ديني فريضه وګڼئ

د ژوند چاپیریال او جنګونه

فاتح عیب نه لري

افغانستان د نامعلوم برخلیک پر لور!

سوله که د اور لمبه؟

د قلم نوکه او د ټوپک شپیلۍ

استخباراتي جګره او دسولې خوبونه (وروستۍ برخه)

د هوا په نيلي سپور او د خيالونو په ټال کې

سولې ته کار، د ګران وطن اقتصادی تحرک یقینی کوي

د افغان سولې پروسې راتلونکی برخلیک    

سوله څه ده؟

د افغاني جګړې څو مجهوله معادله