رحمت الله نبیل د عبدالله عبدالله خبرې ناسمې دي

غني او عبدالله عبدالله سره لېدنه کوي 

د ارګ لیونۍ مینه او سوله